https://www.high-endrolex.com/45 https://www.high-endrolex.com/45 Autowerner Kyjov - Pneuservis, půjčovna aut, plnění klimatizací

Velkoobchodní podminky

Obchodní podmínky se vztahující se k pronájmu aut, vozíků a příslušenství


Základní podmínky

1. Obchodní podmínky upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu aut, vozíků a příslušenství dále jen produktů a taktéž předávací protokol, které jsou nedílnou součástí smlouvy o pronájmu produktů a jsou závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

2. Vypůjčené produkty nesmí nájemce používat k dalšímu pronájmu nebo podnikání.

3. Nájemce nesmí zapůjčit produkt jiné osobě, než která je uvedena ve smlouvě jako další řidič - nájemce. Nájemce plně odpovídá za jakékoliv škody způsobené chováním a jednáním tohoto řidiče - nájemce uvedeného ve smlouvě. Nájemce plně odpovídá za přepravované osoby a náklad.

4. K zapůjčení produktů požadujeme předložit minimálně 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS…).

5. K tažení některých přívěsů je zapotřebí řidičský průkaz sk. B (souprava do 3500kg), B 96 (souprava do 4250kg), B+E (souprava 4250kg – 7500kg).

6. Minimální věk nájemce musí být 18 let a praxe v řízení motorových vozidel, případně tažení vozíků.

7. Minimální doba pronájmu je u vozíků 6h, u osobních vozidel 1 den a u dodávky minimálně 3h.

8. U některých aut, vozíků a příslušenství není sjednáno hav. pojištění ani jiná forma pojištění ať už proti poškození nebo krádeži. Při škodě nebo ztrátě hradí nájemce plnou výši škody, dle aktuálního ceníku výrobce daného produktu. 

9. Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, vrtání, šroubování atd.).

10. Je zakázáno uvnitř vozidel kouřit, používat otevřený oheň (prskavky, svíčky atd.).

11. Domácí zvířata je možné umístit do vozu pouze po dohodě.

12. Při předčasném ukončení pronájmu z jakýchkoliv příčin se nájemné nevrací.

13. Pronajímatel nemusí uzavřít s nájemcem smlouvu o pronájmu, a to bez udání důvodů.

14. Při poškození produktu v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu může pronajímatel odstoupit od rezervace bez postihu a uhrazená záloha se pak vrací v plné výši.

15. Nájemce podpisem smlouvy o pronájmu prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou pravdivé, a zároveň souhlasí, že si pronajímatel udělá kopii OP, ŘP, PAS atd. Kopii si může ve smyslu příslušného zákona na ochranu osobních údajů ponechat.

16. Nájemce se zavazuje seznámit se se všemi podmínkami uzavíraného právního úkonu, konkrétně s obsahem obchodních podmínek. Odesláním vyplněného rezervačního formuláře nájemcem pronajímateli potvrzuje nájemce skutečnost, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou umístěny na www.autowerner.cz.  

17. Při Vaší cestě do zahraničí jste povinni tuto skutečnost nahlásit nejpozději v den převzetí produktu. Při policejní či jiné kontrole jste povinni předložit námi potvrzený dokument o zapůjčení produktu za hranicemi ČR.

 

PLATBA

1. Předběžná rezervace produktu na daný termín platí pouze 2 kalendářní dny. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.

2. Pokud nebude rezervační záloha v uvedené době uhrazena, produkt bude dále nabízen jako volný.

3. Výše rezervační zálohy je závislá od data rezervace a započetí pronájmu, doplatek je nutno uhradit nejpozději v den půjčení, a to pouze hotově nebo předem převodem na účet

4. Storno a rezervace (zrušení rezervace)

a. Více než 30 dní před termínem výpujčky 0 % ze zálohy.

Při rezervaci termínu více než 30 dní před započetím pronájmu je rezervace termínu ve výši 100% předpokládaného nájmu a storno poplatek 0 % z předpokládaného pronájmu.

b. 30-14 dní před termínem výpujčky 50 % ze zálohy.

Při rezervaci termínu 30 až 14 dní před započetím pronájmu je rezervace termínu ve výši 100% předpokládaného nájmu a storno poplatek 50 % z předpokládaného pronájmu.

c. Méně než 14 dní před termínem výpujčky 100 % z předpokládaného pronájmu.

Při rezervaci termínu 14 dní a méně před započetím pronájmu je rezervace termínu ve výši 100 % předpokládaného nájmu storno poplatek 100 % z předpokládaného pronájmu.

5. Před začátkem pronájmu (nejpozději v den vyzvednutí produktu je třeba složit do rukou pronajímatele vratnou kauci jako garanci na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd. po dobu trvání nájmu. Při vracení produktu bez zjevných vad způsobených nájemcem, se kauce vrací v plné výši.

6. Platba probíhá hotově při převzetí produktu – jak případný doplatek nájemného, tak i kauce. Předem zaslaná rezervační záloha bude odečtena z celkové ceny pronájmu.

7. Při zapůjčení vozidla nájemcem a jím ujetou vzdálenost nad denní limit uvedený u daného produktu je nájemce povinen uhradit nadlimitní ujeté km nad rámec tarifu a to při vrácení vozidla.

 

 

PRONÁJEM

Po započetí pronájmu není možné již volit další připojištění a měnit či přidávat další řidiče. Produkt smí používat - řídit pouze řidič, který je výslovně uveden ve smlouvě o pronájmu produktu. Tento další řidič musí předložit doklady potřebné pro uzavření smlouvy, a nájemce za něj ručí. V případě řízení jinou osobou, než která je uvedena ve smlouvě, ponese veškerá rizika spojená s počínáním této osoby ponese nájemce.

Pronájem začíná v den a v čase podpisu smlouvy a končí k datu a v čase vrácení produktu.

Produkt se vyzvedává a vrací dle předchozí domluvy v čase uvedeném v předávacím protokolu. Nad rámec pronájmu, pokud nájemce požaduje vrácení mimo pracovní dobu (po-pá: 17-8 hod., sobota, neděle). Vyzvedávání a vracení produktu se provádí na adrese pronajímatele uvedené ve smlouvě.

Při předčasném ukončení pronájmu z jakéhokoliv důvodu propadá zbylé půjčovné pronajímateli. 

5. CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH A ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ DEN. 

6. Při převzetí produktu bude vystaven předávací protokol podepsán oběma stranami jako souhlas obsahu věcí a stavu věcí.

7. Při vracení produktu bude tento předávací protokol opět podepsán oběma stranami a popřípadě v něm budou doplněny škody a cena poškozených věcí. Ty budou odečteny z ceny kauce. Nesouhlasí -li nájemce s údaji uvedenými v předávacím protokolu, je povinen vznést vůči obsahu písemnou námitku do protokolu s uvedením důvodu nesouhlasu. Na skutečnosti neuvedené v předávacím protokolu nebude brán zřetel. V případě, že nájemce odmítne podepsat protokol nebo se vyjádřit k údaji uvedeném v předávacím protokolu při vrácení produktu je toto považováno za souhlas se stavem věcí uvedených v tomto protokolu.

8. Minimální doba pronájmu – viz odst. 7 v základních podmínkách.

9. Převzetí produktu a seznámení se s jeho obsluhou trvá cca 5-15 minut. V případě poškození karoserie škodu hradí nájemce.

10. Po dobu pronájmu produktu pronajímatel nezodpovídá za zdraví a škody na věcech nájemce a jím přepravovaných osob v souvislosti s používáním zapůjčeného produktu.

10. Při pronájmu vozidla je nájemce povinen nejpozději každých 1000 km kontrolovat všechny provozní kapaliny (olej, chladící a brzdová kapalina), případně je doplnit a pneumatiky dohustit. Závady, které vzniknou zanedbáním těchto povinností, jdou na účet nájemce. Při dlouhodobém pronájmu je nájemce povinen jedenkrát za měsíc přistavit automobil ke kontrole stavu (po dohodě s pronajímatelem).

11. Vozidla jsou při převzetí plně dotankované a plně dotankované se i vrací. Dotankování probíhá pouze v Kyjově a tankuje se na 2 cvaknutí tankovací pistole. 

 

VRÁCENÍ

Produkt musí být vrácen podle odst. 3 o pronájmu. V případě zpoždění o více než 15 minut bude účtován další 1 den výpůjčky bez ohledu o jakou dobu bylo tolerované zpoždění překročeno.

Produkt vrací nájemce, popřípadě jím písemně zplnomocněná osoba.

Produkt musí být vrácen v odpovídajícím stavu, tedy čistý a uklizený.

Při vracení neuklizeného a znečištěného produktu, účtujeme částku 1 500kč; při silném znečištění (barva, olej, atd.) účtujeme částku 5 000 Kč.

Pokud vznikly během vaší cesty větší či menší škody opotřebením dílů nebo součástí, oznamte tuto skutečnost při vracení. Pokud jsou škody v rozsahu bránícímu dalšímu pronájmu, je třeba toto nahlásit pronajímateli pokud možno ještě před návratem (tel., sms, e-mail).

Nájemce je povinen vrátit po ukončení nájmu rovněž veškeré doklady vztahující se k produktu – TP, ZELENÁ KARTA, el. redukce, kurtny a další co bylo zapůjčeno k produktu..

 

POKUTY A SANKCE

1. Nájemce je povinen uhradit veškeré poplatky, daně, pokuty za dopravní přestupky a jiné sankce dle zákona. Nájemce je povinen pokuty a sankce uhradit do sedmi kalendářních dní na účet pronajímatele po obdržení výzvy od pronajímatele a to buď emailem, telefonicky, nebo poštou. Dále budou vymáhány náklady za právní služby, překlady, tlumočení a věci související s porušením předpisů. 

2. Navrácení produktu později o více jak 15 minut bez souhlasu pronajímatele bude účtován další 1 den. Za každý další započatý den je sankční poplatek 3 000 Kč.

3. Při ztrátě dokladů (TP, POVINNÉ RUČENÍ, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ ATD.) bude nájemci účtována pokuta ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý díl. Při ztrátě SPZ 4 000 Kč, při ztrátě klíčů od produktu 500-5000 Kč dle skutečných nákladu včetně času stráveného vyřizováním.

4. Při mírném znečištění interiéru nebo exteriéru (hmyz, bláto, tráva, jídlo), účtujeme 1000 Kč.

5. Silné znečištění interiéru, exteriéru (asfalt, barva, olej atd.) – účtujeme 5 000 Kč.

6. Propálení či trvalé znečištění sedadel či koberců– účtujeme plnou cenu nového dílu, kterou je nájemce uhradit v plné výši.

7. Drobné oděrky na exteriéru a interiéru do 10 cm – 5 000 Kč. Větší oděrky účtujeme dle náročnosti opravy, případně ji kryje spoluúčast, pokud se na poškození vztahuje havarijní pojištění.

8. Veškeré poškození a ztráty se započítají proti vratné kauci. V případě poškození většího rozsahu (větší než složená kauce) je nájemce povinen pronajímateli takový rozdíl doplatit.

 

POJIŠTĚNÍ

Pronajatý produkt ke kterému se vztahuje povinné ručení je zákonně i pojištěn. Havarijní pojištění je se spoluúčastí 5 % (min. 5 000 Kč). V případě pojistné události hradí vždy nájemce spoluúčast sjednaného pojištění v plné výši, tj. 5 %, min 5 000 Kč. V případě, že pojišťovna z jakéhokoliv důvodu odmítne způsobenou škodu uhradit, hradí škodu nájemce. Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

Pojištění se nevztahuje:

na požití alkoholických, omamných a jiných návykových látek řidičem

při prokazatelném poškození produktu nájemcem

na případný požár způsobený v autech jakýmkoliv vznícením

 

V PŘÍPADĚ NEHODY, POŠKOZENÍ, PORUCHY

V případě poruchy:

kontaktujte telefonicky pronajímatele v pracovní dobu na čísle 608002595 a mimo pracovní dobu na tel. 608654595, (pouze s jeho souhlasem je možné realizovat veškeré opravy a nákupy náhradních dílů)

vždy si nechte vystavit řádný doklad hrazený pouze v hotovosti - nikoliv kartou nájemce!, ten vám bude proplacen při vrácení produktu (doklad do 10tis. může být bez hlavičky, doklady nad 10tis. musí mít náležitosti dle české legaslativy, tj. např. IČ, DIČ, adresa pronajímatele atd. Pokud bude na dokladu uveden nájemce nebo bude doklad vystaven jinak než je výše uvedeno, nebudou tyto náklady uznány jako platné a nebudou proplaceny.

V případě menších poruch, které neomezují dokončení pronájmu dle smlouvy, není pronajímatel povinen poruchu okamžitě odstranit ani není povinen ji nájemci kompenzovat např. slevou či jiným způsobem.

- defekty pneu či její proražení během doby pronájmu hradí sám nájemce včetně nových pneu na nápravu, pokud došlo k jejímu zničení a nemožnosti dalšího použití

 

V případě nehody, poškození:

vždy zavolat policii, sepsat protokol o nehodě, poškození a pořídit vlastní důkladnou fotodokumentaci

sepsat všechny účastníky a svědky nehody

kontaktovat pronajímatele

kontaktovat asistenční službu, pojišťovnu

nepojízdné auto či přívěs musí nájemce zabezpečit před dalším případným poškozením a odcizením

Při krádeži, nehodě nebo poruše produktu nemá nájemce nárok na výměnu ani jinou formu náhrady ze strany pronajímatele. V případě nedodržení těchto pokynů a dalších povinností je nájemce odpovědný za veškeré škody nebo následky nehody či krádeže.

  

ZÁVĚREM

Obchodní podmínky jsou platné v aktuálním znění v den podpisu smlouvy o pronájmu.

Produkty jsou určený především pro běžné užití dané povahou pujčovaného produktu.

Pronajímatel si vyhrazuje právo u každého automobilu či přívěsu provádět monitoring jeho polohy sledovacím zařízením.

Obchodní podmínky jsou volně přístupné na www.autowerner.cz i při podpisu smlouvy a svým podpisem s nimi nájemce souhlasí  a akceptuje je v plném rozsahu.

 

 

Na základě své svobodné vůle svým podpisem nájemce potvrzuje, že s obsahem souhlasí, plně mu porozuměl a nemá proti těmto obchodním podmínkám žádných námitek.

 

 

V Kyjově dne ………………………………….  hod. ………………

…………………………………………….

(podpis nájemce)

 


https://www.high-endrolex.com/45